Μίγμα Προώθησης στο Διαδίκτυο

Οι 4 πυλώνες της προώθησης στο internet

Η προώθηση στο διαδίκτυο, στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες. Ο αποκαλούμενος κανόνας των 4 C (Content, Clickstream, Communication, Conversion):

  • Περιεχόμενο (Content). Περιλαμβάνει τα κείμενα, τις εικόνες και τον τρόπο που παρουσιάζονται αυτά στον ιστότοπο. Βασικότερο στοιχείο είναι τα κείμενα, αφού αυτά διαβάζουν όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά και οι μηχανές αναζήτησης. Θα πρέπει να είναι σαφή και περιεκτικά αλλά και να μην επικαλύπτονται μεταξύ τους στις διάφορες σελίδες του ιστοχώρου.
  • Παρακολούθηση κίνησης (Clickstream). Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστοχώρου έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το πόσο επηρεάζει θετικά η αρνητικά τους επισκέπτες μία αλλαγή στη δομή ή στο περιεχόμενο του ιστοχώρου, αλλά και να μελετηθεί ποιες περιοχές του ιστοχώρου δεν ικανοποιούν τους επισκέπτες. Χωρίς την παρακολούθηση των επισκέψεων, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι υποθέσεις.
  • Επικοινωνία (Communication). Ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει προσωπικά με τον ιστοχώρο. Εκτός από το προφανές της φόρμας επικοινωνίας, υπάρχουν μία σειρά από αποδοτικές λύσεις, όπως η κοινωνική δικτύωση (πχ facebook, twitter κλπ), ενημέρωση μέσω Newsletters ή SMS κλπ
  • Αγορά (Conversion). Η μετατροπή του απλού επισκέπτη σε υποψήφιο πελάτη-αγοραστή, αποτελεί τον βασικό στόχο για την κάθε ιστοσελίδα. Αυτό για ιστοσελίδες που δεν αποτελούν ηλεκτρονικά καταστήματα μπορεί να μετρηθεί προσεγγιστικά πχ μετρώντας πόσο χρόνο έμεινε ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα, αν έκανε εγγραφή για το newsletter, αν επισκέφθηκε την σελίδα επικοινωνίας κλπ 
Το μοντέλο αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιον να επικεντρωθεί στα ουσιώδη για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα…